Registr smluv HSHMP

Z důvodu absence funkčního registru smluv uzavřených či uzavíraných ČR–Hygienickou stanicí hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), v zájmu zajištění povinnosti zabezpečovat odbornou a průkaznou správu všech existujících nebo nově vznikajících smluv HSHMP mj. i v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, shodně tak i v zájmu zajištění povinností vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění a především pak z důvodu zajištění transparentnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti využívání finančních prostředků HSHMP se ředitel HSHMP rozhodl vydat dnešního dne, tj. 23. 5. 2016, vnitřní předpis HSHMP č. 11/2016 Registr smluv HSHMP a zásady upravující jejich uveřejňování.

 

Tento vnitřní předpis je k dispozici ke stažení níže a pravidelně zde budou uveřejňovány všechny smlouvy, které splní podmínky zveřejnění, tj. hodnota plnění bude 50 tis. Kč bez DPH a vyšší.

 

 

V Praze dne 23. 5. 2016

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel HSHMP