Smlouvy 2021 – aktualizace 9. 12. 2021

Z důvodu absence funkčního registru smluv uzavřených či uzavíraných ČR – Hygienickou stanicí hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), v zájmu zajištění povinnosti zabezpečovat odbornou a průkaznou správu všech existujících nebo nově vznikajících smluv HSHMP mj. i v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, shodně tak i v zájmu zajištění povinností vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění a především pak z důvodu zajištění transparentnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti využívání finančních prostředků HSHMP se ředitel HSHMP rozhodl v roce 2016 vydat vnitřní předpis HSHMP č. 11/2016 Registr smluv HSHMP a zásady upravující jejich uveřejňování.

 

Tento vnitřní předpis je k dispozici ke stažení na tomto odkazu www.hygpraha.cz/obsah/smlouvy-hshmp_476_1.html

 

Níže jsou k dispozici veřejnosti k nahlédnutí a ke stažení všechny smlouvy roku 2021, které splnily podmínky zveřejnění dle výše uvedeného vnitřního předpisu, tj. jejich hodnota plnění je 50 tis. Kč bez DPH a více. Na webových stránkách HSHMP jsou dostupné i smlouvy za rok 2016 http://hygpraha.cz/dokumenty/smlouvy-2016-2510_2510_476_1.html, smlouvy za rok 2017 http://hygpraha.cz/dokumenty/smlouvy-2017---aktualizace-1--2--2016-2921_2921_476_1.html, smlouvy za rok 2018 http://hygpraha.cz/dokumenty/smlouvy-2018---aktualizace-2--1--2018-3419_3419_476_1.html, smlouvy za rok 2019 http://www.hygpraha.cz/dokumenty/smlouvy-2019---aktualizace-23--1--2019-4021_4021_476_1.html a smlouvy za rok 2020  http://www.hygpraha.cz/dokumenty/smlouvy-2020---aktualizace-28--1--2020-4522_4522_476_1.html

 

Smlouvy jsou průběžně doplňovány dle data jejich schválení a podpisu.

 

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jsou zákonem určené smlouvy HSHMP od 1. 7. 2016 také uveřejňovány a dostupné na portálu Ministerstva vnitra ČR - viz smlouvy.gov.cz/  

 

V Praze dne 9. 12. 2021 

 

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

ředitelka


 

Přílohy